آموزش و آزمایشگاه

دانشجویان و پژوهشکران گرامی چنانچه تمایل به بهره گیری از سیستم های CVD (سنتز نانوساختارها، سینترینگ و… تحت دما، اتمسفرهای خاص، خلاو…) شبیه ساز نور خورشید (آنالیز و مشخصه یابی سلول های خورشیدی)، راکتور حسگری گاز (آنالیز و مشخصه یابی قطعات حسگری با گازهای مختلف)، آسیاکاری و فرآیندهای مکانوشیمیایی می باشند.

فرم خدمات در این لینک را تکمیل نمایید.