تیم نانوشات

دکتر حمید هراتی زاده

مدیر عامل- (دانشیار فیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود دکتری فیزیک مواد نیمرسانای نانو ساختار)

09122731517


تخصص: خواص اپتیکی نانو ساختارهای نیمرسانا
ازدانشگاه لینشوپینگ سوئد
سنتز نانو ساختارهای یک بعدی و نانو ذرات از
دانشگاه مک مستر کانادا
تخصص فرعی: مواد شیشه سرامیکی و نانو کامپوزیتها

جواد محمدیان

مدیر بخش فنی

09112714505


دانیال زرگری

دانشجوی ارشد نانو فیزیک


صادق خدابنده لو

مهندس نانو مواد


فاطمه باقری

مدیر آزمایشگاه- دانشجوی دکتری نانو فیزیک

09115407484


هادی علی اصغری-دانشجوی دکتری فیزیک ماده چگال


فاطمه باقری

دانشجوی دکتری نانو فیزیک


جواد محمدیان

دانشجوی دکتری نانو فیزیک


سمیه مهدیزاده

دانشجوی دکتری فیزیک ماده چگال


سارا شاهینی

کارشناس ارشد نانو فیزیک


جواد موحدی

کارشناس ارشد نانو فیزیک