پس از بررسی درخواست ، برای انجام آزمون مورد نظر و پرداخت هزینه ها به شما اطلاع داده خواهد شد.

 

متقاضی محترم خواهشمند است به موارد ذیل توجه فرمایید.

  • نمونه ها را کد گذاری نموده و نام خود را روی آن درج نمایید تا نتایج بر اساس کدهای مربوطه اعلام گردد.
  • نمونه ها را در ظرف آزمایشگاهی مناسب قرار دهید.
  • کلیه موارد خاص از قبیل جنس، دمای ذوب، گازهای متصاعد شونده و … نمونه خود را که در حین آزمایش ممکن است به دستگاه های آزمایشگاه آسیب رسانده شود را اطلاع دهید.

 

برای ارسال درخواست لطفا وارد شوید