خدمات نانو شات
 شرکت نانو شات با توجه به حوزه فعالیت خود در زمینه های خواص اپتیکی، حسگرهای گازی، سلول های خورشیدی و آسیاکاری آمادگی ارایه خدمات ذیل را دارد.
null

۲- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های نانو

نانو شات با توجه به حوزه های تخصصی خود برای تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های نانو آمادگی ارایه خدمات ذیل را دارد.

-----------------------------------------
طراحی فضای آزمایشگاه

مشاوره

اجرای سیستم گاز رسانی آزمایشگاهی

تهیه کلیه لوازم مورد نیاز آزمایشگاهی

۲- تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های نانو

نانو شات با توجه به حوزه های تخصصی خود برای تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه های نانو آمادگی ارایه خدمات ذیل را دارد.

-----------------------------------------
طراحی فضای آزمایشگاه

مشاوره

اجرای سیستم گاز رسانی آزمایشگاهی

تهیه کلیه لوازم مورد نیاز آزمایشگاهی

null

۱- خدمات آزمایشگاهی


دانشجویان و پژوهشکران گرامی چنانچه تمایل به بهره گیری از سیستم های CVD (سنتز نانوساختارها، سینترینگ و… تحت دما، اتمسفرهای خاص، خلاو…) شبیه ساز نور خورشید (آنالیز و مشخصه یابی سلول های خورشیدی)، راکتور حسگری گاز (آنالیز و مشخصه یابی قطعات حسگری با گازهای مختلف)، آسیاکاری و فرآیندهای مکانوشیمیایی می باشند.

فرم خدمات در این لینک را تکمیل ارسال نمایید.

۱- خدمات آزمایشگاهی

دانشجویان و پژوهشکران گرامی چنانچه تمایل به بهره گیری از سیستم های CVD (سنتز نانوساختارها، سینترینگ و… تحت دما، اتمسفرهای خاص، خلاو…) شبیه ساز نور خورشید (آنالیز و مشخصه یابی سلول های خورشیدی)، راکتور حسگری گاز (آنالیز و مشخصه یابی قطعات حسگری با گازهای مختلف)، آسیاکاری و فرآیندهای مکانوشیمیایی می باشند، فرم خدمات ذیل را تکمیل و به آدرس ایمیل nanosatco@gmail.com ارسال نمایید.