فروشگاه نانو شات

فروشگاه نانو شات در حوزه های زیر فعال می باشد:

۱- تجیهزات تخصصی آزمایشگاهی نانو

۲- مواد آزمایشگاهی

۳- وسایل و تجهیزات جانبی آزمایشگاه

۴- تجهیزات صنعتی